Dhjetë objektivat e Politikës së Përbashkët Bujqësore të BE-së

Dhjetë objektivat e Politikës së Përbashkët Bujqësore të BE-së janë: për të siguruar të ardhura të drejta për fermerët; për të rritur konkurrencën; për të përmirësuar pozicionin e fermerëve në zinxhirin ushqimor; veprim për ndryshimet klimatike; kujdesi mjedisor; për të ruajtur peizazhet dhe biodiversitetin; për të mbështetur rinovimin e gjeneratave; zona të gjalla rurale; për të mbrojtur cilësinë e ushqimit dhe të shëndetit; nxitja e njohurive dhe inovacionit.

Për të shpjeguar arsyetimin pas secilit prej këtyre dhjetë objektivave, Komisioni Evropian ka përgatitur një sërë përmbledhjesh. Këto përmbledhje përmbledhin faktet kryesore për secilin objektiv, si dhe rëndësinë e politikave

Mbështetja e të ardhurave të qëndrueshme të fermës

Objektivi kryesor: mbështetja e të ardhurave të qëndrueshme të fermave dhe elasticiteti i sektorit bujqësor në të gjithë BE-në, për të rritur sigurinë ushqimore afatgjatë dhe diversitetin bujqësor, si dhe për të garantuar qëndrueshmërinë ekonomike të prodhimit bujqësor.

Rritja e konkurrencës

Objektivi kryesor: rritja e orientimit të tregut dhe rritja e konkurrencës së fermës si në afat të shkurtër ashtu edhe në atë afatgjatë, duke përfshirë fokus më të madh në kërkimin apo hulumtimet, teknologjinë, dixhitalizimin dhe trajnimet në këtë drejtim.

Përmirësimi i pozicionit të fermerëve

Objektivi kryesor: përmirësimi i pozicionit të fermerëve në zinxhirin e vlerës.

Përmes këtij objektivi PPB synontë forcojë pozicionin e fermerëve përmes masave të tilla si forcimi i bashkëpunimit midis fermerëve, rritja e transparencës së tregut dhe sigurimi i mekanizmave efektivë kundër praktikave të padrejta tregtare.

Duke kontribuar në zbutjen e ndryshimeve klimatike

Objektivi kryesor: kontribuoni në zbutjen dhe përshtatjen e ndryshimeve klimatike, duke përfshirë reduktimin e karbonit apo uljen e emetimeve të gazeve serrë, si dhe promovimin e energjisë së qëndrueshme.

Menaxhimi efikas i burimeve natyrore

Objektivi kryesor: nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm dhe menaxhimit efikas të burimeve natyrore si uji, toka dhe ajri, duke përfshirë reduktimin e varësisë kimike.

Ndalimi dhe kthimi i humbjes së biodiversitetit

Objektivi kryesor: kontribuon në ndalimin dhe kthimin e humbjes së biodiversitetit, përmirësimin e shërbimeve të ekosistemit dhe ruajtjen e habitateve dhe peizazheve.

Rinovimi i gjeneratës

Objektivi kryesor: tërheqja dhe mbështetja e fermerëve të moshës më të re dhe fermerët e rinj si dhe lehtësimi i zhvillimit të qëndrueshëm të biznesit në zonat rurale.

Punë, rritje dhe barazi në zonat rurale

Objektivi kryesor: promovimi i punësimit, rritjes, barazisë gjinore, duke përfshirë pjesëmarrjen e grave në bujqësi, përfshirjen sociale dhe zhvillimin lokal në zonat rurale, si dhe bio-ekonominë rrethore dhe pylltarinë e qëndrueshme.

Duke iu përgjigjur kërkesave të shoqërisë për ushqim dhe shëndet

Objektivi kryesor: përmirësimi i përgjigjes së bujqësisë së BE-së ndaj kërkesave të shoqërisë për ushqim dhe shëndet, duke përfshirë ushqimin me cilësi të lartë, të sigurt dhe ushqyes të prodhuar në mënyrë të qëndrueshme, për të reduktuar mbetjet ushqimore, si dhe për të përmirësuar mirëqenien e kafshëve dhe për të luftuar rezistencën antimikrobike.

Nxitja e njohurive dhe inovacionit

Objektivi kryesor: modernizimi i bujqësisë dhe zonave rurale përmes nxitjes dhe ndarjes së njohurive, inovacionit dhe dixhitalizimit, dhe duke inkurajuar marrjen e tyre nga fermerët përmes përmirësimit të aksesit në kërkime, inovacione, shkëmbim njohurish dhe trajnime. (M.P/Iliria News Agency)