Eurovizioni dhe vdekja e artitT

Picture of INA
INA

12/05/2024

shkruan: Rexhail Ramadani

Në filozofinë liberale që dominon në perendim , transgjenderizmi ka të bëjë me çlirimin prej çdo lloj identiteti kolektiv, identiteti gjinor dhe fetishizimi i lirisë për të zgjedhur…, për ta zgjedhur madje edhe gjininë.

Pra idea e lirisë është negative sipas idesë së John Stjuart Millit : çlirim prej, çlirim prej çdo lloj identiteti kolektiv dhe në fund ka arritur edhe tek çlirimi prej identitetit gjinor duke fetishizuar lirinë për të zgjedhur në këtë mënyrë për të tjetërsuar natyrën humane të njeriut dhe eliminimin e çdo vlere tradicionale, çlirimin prej çdo lloj identiteti kolektiv madje tash edhe identitetit gjinor në mënyrë që të prodhohet një shoqëri sa më të dehumanizuar dhe të atomizuar e robotizuar.

Filozofi gjerman Martin Hajdeger duke analizuar epokën tonë dhe kërcënimin nga nihilizmi , ai i quajti këto fenomene si vdekja e artit.
Që në antikë arti , tragjedia ka pasur si funksion të fisnikërojë njeriun dhe ta humanizojë edhe më tepër. Skena është përdorur për ta çliruar auditorin nga korrupsioni kulturor që e çon një shoqëri drejt tragjikës. Tashmë arti përdoret si instrument i elitave të caktuara , duke e tjetërsuar natyrën e artit.

Prandaj në kohën e turbokapitalizmit modern. Arti komercializohet për të promovuar koncepte postmoderne në suaza të filozofisë liberale si transgjenderizmi ose zgjedhja e gjinisë , në menyrë që sa më tepër të shkeputet njeriu modern prej traditës dhe të kalojë në gjendje sa më të infantilizuar dhe sa më të degjeneruar dhe të robotizuar.

Sepse Kapitalizmi nuk synon ta humanizoje njeriun por vetëm ta bëjë një instrument të saj që tu shërbejnë për rritje të profitit.
Prandaj në një shoqëri të zhvilluar në sensin material që ka diktuar kapitalizmi modern, aty janë të zbehta vlerat shpirtërore, aty imitohen gjërat, vlerat e qendrueshme të natyrës njerëzore zavendësohen me emocione të çastit, me regresin dhe infantilizmin dhe pseudo vlerat sepse kapitalizmi modern ka dehumanizuar njeriun.

Ajo e ka kthyer njeriun modern të veprojë nga instinktet duke e reduktuar njeriun në një formë animale të sjelljes instinktive.
Prandaj çdo kulturë duhet të ruajë vlerat tradicionale , të ruajë ndikimin nga këto maskarada e mbi të gjitha duhet të kultivojë vlerat humaniste që janë të lidhura me ruajtjen e natyrës njerëzore tek njeriu, tek kultivimi i vlerave shpirtërore , mbi të gjitha në ndërtimin jo vetëm të ngritjes së diturisë por edhe formimit të karakterit. Vetëm qënia e plotë që kërkon diturinë dhe formon karakterin mund të quhet një qënie e plotë në plotëkuptimin e fjalës.

EUROVISION AND THE DEATH OF ART

In the liberal philosophy that dominates in the West, the postmodern Transgenderism has to do with liberation from any kind of collective identity, gender identity and the fetishization of the freedom to choose.

So the idea of freedom is negative according to the idea of John Stuart Mill: freedom from, freedom from any kind of collective identity and in the end it has reached freedom from gender identity by fetishizing the freedom to choose in this way to alienate the human nature of man and the elimination of every traditional value and any kind of collective identity , gender identity in order to produce a society as atomized and as robotized as possible.

The German philosopher Martin Heidegger analyzing our era and the threat of nihilism, he called these phenomena the death of art,
Since ancient times, tragedy has had the function of ennobling man and humanizing him even more. The scene is used to free the audience from the cultural corruption that leads a society towards tragedy. Now art is used as an instrument of certain elites, changing the nature of art.

Therefore, in the time of modern turbo-capitalism, Art is commercialized to promote postmodern concepts in the guise of liberal philosophy, such as transgenderism or gender selection, in such a way that the modern man is more detached from tradition and passes into a more infantilized and more degenerate and robotic.

Because Capitalism does not aim to humanize man but just make it an instrument that serves him for increased profit. Therefore, in a society developed in the material sense dictated by modern capitalism, there are dim spiritual values, there things are imitated, the stable values of human nature are replaced by emotions of the moment and atachment in one virtual world, with regression and infantilism and pseudo values because modern capitalism has dehumanized the man. It has turned the modern man to act from instincts, reducing man to an animal form of instinctive behavior.

Therefore, every culture must preserve traditional values, preserve the influence of these masquerades, and above all must cultivate humanistic values that are related to the preservation of human nature in humans, to the cultivation of spiritual values, above all to the construction not only of raising knowledge but also character formation. Only the complete being that seeks knowledge and forms character can be called a complete being in the full sense of the word.

TË FUNDIT
19 minuta
“Dallëndyshja e kujtesës", rikthehet në Tetovën e Nexhat Pustinës
2 orë
Erdogani i jep "Çmimin e Mirësisë" Halil Kastratit
1 ditë
Tetova sivjet me 123 filloristë më pak – Në klasë të parë pritet të regjistrohen 838 nxënës
1 ditë
Maturantët në dilemë për të ardhmen e tyre
1 ditë
Në shkollën e Vizbegut po bëhet regjistrimi i klasave të para! Elezi: Në shtator mësimin do e fillojnë nga klasa e parë deri të pestën

ME TE LEXUARA

1 ditë
Në shkollën e Vizbegut po bëhet regjistrimi i klasave të para! Elezi: Në shtator mësimin do e fillojnë nga klasa e parë deri të pestën
1 ditë
Maturantët në dilemë për të ardhmen e tyre
1 ditë
Tetova sivjet me 123 filloristë më pak – Në klasë të parë pritet të regjistrohen 838 nxënës
2 orë
Erdogani i jep "Çmimin e Mirësisë" Halil Kastratit
19 minuta
“Dallëndyshja e kujtesës", rikthehet në Tetovën e Nexhat Pustinës

LEXO MË SHUMË

emin azemi

“Dallëndyshja e kujtesës”, rikthehet në Tetovën e Nexhat Pustinës

FB_IMG_1716400013442

Erdogani i jep “Çmimin e Mirësisë” Halil Kastratit

hkolla_klasa_derrasa_e_zeze_sindikata greve

Tetova sivjet me 123 filloristë më pak – Në klasë të parë pritet të regjistrohen 838 nxënës

matura-shteterore-provimi

Maturantët në dilemë për të ardhmen e tyre

Shkolla Vizbeg

Në shkollën e Vizbegut po bëhet regjistrimi i klasave të para! Elezi: Në shtator mësimin do e fillojnë nga klasa e parë deri të pestën

IMG_2236

Në Tetovë po lind edhe një yll, Arianit Ramadani, i riu që shpejt u ngjit në skenën artistike

URA

Në organizim të universiteteve publike shqiptare u mbajt edicioni XIV i manifestimit “Ura me tri harqe”

Shkolla Vizbeg

Shkolla e re fillore e Vizbegut, nis me punë këtë vit shkollor

shkolle klase

Në gjimnazin e Ohrit nuk ka paralele në shqip

INFO

NA NDIQ