Fondi i sektorit të drejtimit të udhëzimit dhe garancisë evropiane bujqësore

Fondi i sektorit të drejtimit të udhëzimit dhe garancisë evropiane bujqësore (EAGGF- sektori i udhëzimeve)

EAGGF- Sektori I Udhëzimeve administrohet nga Politika Bujqësore e Drejtorisë së Përgjithshme (DG) dhe promovon rregullimin e strukturave bujqësore dhe masave të zhvillimit rural. EAGGF promovon masa:

• Mbështetje të të ardhurave të fermave dhe mirëmbajtjen e komuniteteve fermere të shëndetshme
• Mbështetje fillestare për fermerë të rinj
• Përmirësimin e efikasitetit strukturor të pronave
• Inkurajimin e themelimit të shoqatave të prodhuesve
• Shndërrim, shumëfishim, riorientim dhe përmirësim të cilësisë së
prodhimit bujqësor
• Zhvillimin e infrastrukturës rurale
• Inkurajimin e investimeve në turizëm
• Masa të tjera, siç janë: parandalimi i fatkeqësive natyrore, ripërtëritje e fshatit, mbrojtje e trashëgimnisë rurale, zhvillim dhe përdorim i zonave pyjore, mbrojtje e mjedisit dhe e fshatit, si dhe financimi i inxhinierisë. (INA)

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/videos/2018-03/learning-videos-benefits-of-financial-instruments-from-the-eafrd.mp4