Instrumentet Financiarë për Udhëzim Peshkimi (FIFG)

FIFG administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme (DG) e Politikës së Peshkimit dhe masat e saj strukturore i janë dedikuar sektorit të peshkimit dhe kulturës ujore dhe përpunimit e tregtimit të produkteve të tyre. Masa të përshtatshme janë kryesisht ato të përqëndruara
në:
• Promovimin e përtëritjes dhe modernizimit të enëve të peshkimit,
• Rregullimin e përpjekjes së peshkimit,
• Masa sociale-ekonomike,
• Mbrojtjen e burimeve detare në ujëra bregdetarë,
• Kultura ujore
• Përpunimi dhe tregtimi i peshkut dhe prodhimeve të kulturës
ujore,
• Ndërprerje të përkohshme të aktiviteteve dhe kompensime të tjera
financiare. (INA)