Ja ku mund të konkurroni për punësimet e para qeveritare në Maqedoni (Konkurs)

Tanimë që ka dalur konkursi nga Ndërmarrja publike për Rrugët e Maqedonisë për punësimin e 93 vetave.

74 vende janë paraparë për inkasantë në pikat e pagesës rrugore, ndërsa pjesa tjetër për punësim në sektorin për kontroll të komunikacionit.

Këto punësime janë realizuar për shkak se një pjese të të punësuarve me kontrata, u kanë skaduar ato dhe se është shpallur konkurs edhe për shtimin e numrit.

Por një numër i madh i qytetarëve pyesin se ku mund të aplikojnë. Për hir të informimit të tyre, publikojmë konkursin integral të publikuar në gjuhën maqedonase.

Konkursi më poshtë:

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на работници на определено време во Јавното претпријатие за државни патишта за следното работно место:

1. Референт – инкасант, во Одделението за наплата на патарина, во Секторот за одржување на патишта, сообраќајна сигнализација, заштита на патишта и наплата на патарина – 25 извршители, со исполнување на следните посебни услови:

– Средна стручна спрема, сите видови на средна стручна подготовка;
– Работно искуство – 1 година;
– Дневното работно време од 07, 00 часот до 19, 00 часот и од 19, 00 до 07, 00 часот. Работното време е распоредено во две смени и трае 12 часа;
– Работа на празник и работа ноќе;
– Неделното работно време изнесува 40 часа;
– Основната плата изнесува 18. 460,00 денари.
Покрај гореневедените посебни услови, предвидени со Правилникот за систематизација на работни места во Јавното Претпријатие за Државни Патишта,р. 029332/8 од 21. 11. 2013 Правилникот за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во претпријатие за државни патишт бр. 023821/8 од 30. 05. 2014 година, Правилникот за систематизација на работните места во Јавното претпријатие за државни број 027926/8 од 09. 10. 2014 година и Правилникот за изменување на Правилникот систематизација на работните места во Јавното претпријатие за државни патишта број 02 13. 01. 2015 година, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и општите у вработување на работници согласно Законот за работните рдноси.
– Вработувањето ќе биде на определено време, до 30. 09. 2015 година.
Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. Рокот за пријавување на кандидатите е 5 (пет) работни дена, сметајќи од наредниот ден на објавувањето на огласот. Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена по истекот на рокот за пријавување, во зависност од бројот на пристигнатите пријави. Лице за контакт Биљана Лазевска. Контакт телефон 02 3 118 044. Заинтересираните кандидати можат да аплицираат за вработување со доставување на пријав за вработување со контакт податоци и документи/докази за исполнување на условите за вработувањ и тоа: диплома или свидетеслство за завршена средна стручна спрема, потврда/доказ за работно искуство уверение за државјанство. на адреса на Јавното претпријатие: ЈАВНО ПРЕТПИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ул. Даме Груев” бр. 14 1000 Скопје или во писарницата на Јавното претпријатие за патишта, со назнака „за јавен оглас за пријавување на кандидати за вработување в< претпријатие за државни патишта” со задолжително наведување на датумот на објавување на Некомплетната и ненавремената документација нема да се земе предвид разгледувањето на пријавите. Постапката за избор на кандидатите ќе j a спроведе Комисија формирана од В. Д. Л на Јавното претпријатие за државни патишта. По завршување на постапката на сел за секој кандидат ќе биде писмено известен.