Komuna: Aksion kundër reklamuesve pa leje në Ulqin

LAJMËRIM PËR PERSONAT JURIDIK DHE FIZIK TË CILËT KANË VENDOSUR REKLAMAT-PANOT PA LEJE TË ORGANIT KOMPETENT

Në bazë të nenit 87 paragrafi 1 i Ligjit mbi procedurën administrative (“Fl.zyr. e M.Z. me nr. 7/17) lajmërojmë personat juridik dhe fizik të cilët kanë vu reklamat-panot, pa leje të organit kompetent, në vendet të cilat janë paraparë sipas dispozitave të Vendimit per vuarjen, ndërtimin dhe heqjen e objekteve të përkohshme të karakterit montazhë në territorin e komunës së Ulqinit (“Fl.zyr. e MZ me nr.24/16) dispozita komunale, të nxjerrin leje për vënien e tyre prej organit kompetent më së largu deri më 30.01.2019.
Nëse pronarët e përmendur nuk veprojn sipas këtij lajmërimi policia komunale si Shërbim i veçant të Komunës së Ulqinit do t’i heqë ato pa praninë e subjekteve-pronarëve me shpenzimet e tyre, kështu thuhet në një njoftim të nënshkruar nga Kryeshefi i Policisë Komunale, Milazim Mustafa, ekon.dipl.