Studentët e mësojnë biznesin në kompanitë maqedonase që janë pjesë e grupacionit “Balfin”

0

mënyrë rinjve t’u jepet një shans për rritje dhe zhvillim, grupacioni investuesBalfinvazhdimisht hap mundësi rejadhe përmirëson mundësitë ekzistuese për praktikë studentoredhe stazh pothuajse gjitha kompanitë janë nën strehën e tij. Bëhet fjalë për rreth 18 kompani operojnë sfera ndryshme, dhe janë vendosura shtatë shtete dhe numërojnë shumë se 5.000 punësuar. vendit tonë pjesë e kësajfamilje madhe janë: kompania “East Gate”, e cila punon ndërtimin e një kompleksi multifunksional me njëjtin emër Shkup dheNeptun“, rrjeti i madh i shitjes me pakicë dhedistribuimit produkteve nga teknika e bardhë, pajisje përamvisëri, TV, audio dhe video pajisje, kompjuterë, telefona, fotoaparate dhe kamera, produkte për përkujdes dhe bukuri, ftohje dhe ngrohje. Neptunkëtë vit u lidh edhe njëmarrëveshje për realizimin e mësimit praktik me FakultetinEkonomik pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi dheplanifikojnë shpejti fillojnë bashkëpunojnë edhe me institucione tjera.

Studentët, veçanërisht ata duan kyçen mësiminpraktik, janë potencial i madh për punësime ardhmen, sepse sjellin entuziazëm, ide reja, teknologji reja dhe për ta asgjë nuk është e pamundur. Përveç kësaj, ne konsiderojmë se çdo student mund mësojë shumë Neptundhe këtëpërvojë ta transferojë cilindo vend pune, pa marrë parasyshnëse bëhet fjalë për shkathtësi teknike ose qëndrim ndaj punësdhe kulturë organizative. Ne presim ky program zhvillohetshumë. Aktualisht ne jemi fillim, por qëllimi është çdokohë kemi nga disa praktikantë dhe ardhmen, një pjesë e madhe e punësimeve reja jenë pikërisht këta persona – thotë menaxheri i burimeve njerëzore Neptun“, Ana Kostovska.

Trajnime vazhdueshme dhe stërvitje për punësuarit

Neptun”, theksojnë se përveç stazhit, me rëndësi madheështë trajnimi dhe zhvillimi i punësuarve dhe për cilën janëshumë kujdesshëm.

gjithë punësuarit e rinj kalojnë trajnim detyrueshëmhyrës me cilin njoftohen me kompaninë, grupacioninBalfinproceset dhe procedurat, kolegët dhe gjithë atë e kanë nevojshme për një fillim suksesshëm punë. Kolegët fillojnë punojnë ndonjë nga dyqanet e “Neptunmarrinedhe trajnim detajuar për komunikim dhe shitje. Kjo ka bëjë me njoftimin me punën, ndërsa për ata janë tashmë punësuar, departamenti i burimeve njerëzore bashkë me menaxherin e caktuar departamentit çdo vit bëjnë plane përtrajnim dhe zhvillim dhe përputhje me këtë parashikohetbuxheti. Trajnimet i kalojnë punësuarit janë edhe brendshme dhe jashtme, teknike dhe për shkathtësi buta, varësisht prej nevojës “, theksojnë ngaNeptun”.

Ata shtojnë se kanë edhe aktivitete për zhvillimin e talenteve kunjë numër i caktuar i punësuarve trajnohen për poste larta. Rezultatet e këtyre aktiviteteve janë 27 punësuar vitin2018 dhe deri tani 14 punësuar vitin 2019, cilët janëcaktuar një post lartë se ai i mëparshmi.

Vend pune ose rekomandim për praktikantët

Angazhimi i grupacionitBalfin“, me seli Tiranë, t’umundësojë studentëve mundësi për rritje dhe zhvillim është e dukshme edhe atë se kompania ka nënshkruar marrëveshjebashkëpunimi me disa universitete private Shqipëri. Njëkohësisht, vitin e kaluar nënshkroi një marrëveshjebashkëpunimi me Swisscontact për përmirësuar cilësinë e arsimit dhe aftësimit profesional vend.

Grupacioni mundëson praktikë për gjithë studentët e kualifikuar gjitha kompanitë e veta. Përgjegjësia shoqërorekorporative dhe kontributi për shoqërinë është një mision ne e marrim seriozisht. Kompanitë tona janë vende ku rinjtë mund shohin se si arsimi ata kanë fituar fakultet zbatohet praktikë. Disponueshmëria për stazh u ofrohet studentëve tregojnë se kanë dëshirë dhe përkushtim për mësuar. Gjatëpraktikës, ata do njihen me gjithashpejtësitë bëjnë mundur lëvizjen dhe rritjen e një biznesi. thelb e rëndësishme është se atyre iu mundësohet punojnë projektebashkë me disa nga profesionistët njohur sferën vendin e tyre – shpjegojnë ngaBalfin“.

Por, puna e grupacionit nuk përfundon këtu. Menaxhmenti u jepatyre një vlerësim dhe, varësi prej këtij fidbeku, mund marrin edhe një rekomandim do t’ju shërbejë ardhmen.

Stazhin profesional e përdorim edhe si një sistem përrekrutimin e punësuarve kompani. Një pjesë e madhe e punësuarve tanë u bënë pjesë e grupacionit mu përmes stazhitdhe varësisht prej asaj nëse kanë treguar përkushtim kryerjene detyrave u janë caktuar gjatë stazhittregojnë ngaBalfin“.

Balfinështë një nga grupacionet investuese private mëdha rajon, i cili është i njohur për investimet e veta qendra tregtare, objekte rezidenciale dhe komerciale, projekteturistike, siç janë Green Coast Resort dhe Vala Mar Residences, aktivitete industrinë e modës dhe industrinë e minierave, sidhe sferën e shitjes me pakicë me “Neptun“, “Jumbo”, SPAR dhe tjera. “Balfin fundi përfundoi blerjen e Tirana Bank bashku me bankën tonë Komercijalna Banka. Përveç Shqipëridhe vendit tonë, grupacioni është i pranishëm me lloje ndryshme projektesh edhe : Austri, Mal Zi, Kosovë, Bosnjëdhe Hercegovinë dhe Holandë.